فهرست عنوان مقاله

4 صفحه راه صحیح شستن دست ها 2
1 صفحه بررسی عفونت بیمارستانی و عوامل مرتبط در مراکز درمانی 5
2 صفحه بررسی تجویز آنتی بیوتیک در اعمال جراحی زنان با طرح استواردشیپ (مدیریت مصرف آنتی بیوتیک ها) در بیمارستان آموزشی - درمانی طالقانی تبریز 6
1 صفحه بررسی میزان شیوع سوشهای باکتریایی در نمونه کشت بیماران بخش ICU بیمارستان شهید صدوقی یزد بررسی میزان شیوع سوشهای باکتریایی در نمونه کشت بیماران بخش ICU بیمارستان شهید صدوقی یزد 7
2 صفحه --- 8
1 صفحه بررسی وضعیت مدیریت پسماند درمركز آموزشي، پژوهشي و درماني امام رضا(ع)در شهر مشهد در سال 95 9
1 صفحه مهمترین تشخیص های پرستاری در بیماران با علائم عفونت بیمارستانی 10
2 صفحه بررسی میزان تاثیر ممیزی بر ارتقای رعایت بهداشت دست در دو گروه حرفه ای پرستار- بهیار و کمک بهیار – خدمات در بیمارستان سلامت شهر اهواز در سال 1395 11
1 صفحه بررسي تاثير اجراي برنامه طراحي شده كاهش پسماند در ميزان پسماند توليدي در بيمارستان و زايشگاه سينا مشهد در سال 1394 12
2 صفحه بررسی اثر مواد مداخله گر و آب سخت بر فعالیت ضد میکروبی محلول بنزالکانیوم کلراید دو صدم درصد 13
1 صفحه بررسی تاثیر استفاده از محلول پوويدون آيداين اصلاح شده در کاهش التهابات پوستی پس از ضدعفونی دست در محیط های آسپتیک 15
1 صفحه بررسی میزان کارایی ضدعفونی کننده های غیراکسید کننده و روش صحه گذاری شده VHP در کاهش آلودگی های محیطی جهت نگهداری فضاهای آسپتیک پزشکی 16
10 صفحه دیدگاه WHO در خصوص نقش بهداشت دست در کاهش عفونت های دارای مقاومت آنتی بیوتیکی 17
9 صفحه چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم؟ 18
1 صفحه روند تغییرات مقاومت میکروبی سودوموناس نسبت به کاربا پنم ها در بخش سوختگی طی 7 سال ،کرمان ، مرکز آموزشی درمانی شفا ،1389-1396
20
1 صفحه بررسی تاثیر استوارد شیپ آنتی بیوتیکی (مدیریت تجویز آنتی بیوتیک و نکومایسین) بر تجویز آنتی بیوتیک و نکومایسین در بیماران CABG به عنوان پروفیلاکسی تا دو روز بعد عمل در بیمارستان فوق تخصصی قلب سید الشهداء ارومیه 21
9 صفحه ببررسی تاثیر اجرای استراتژی جامع پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور بر بروز آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید صدوقی یزد
22
2 صفحه

DEVICE-ASSOCIATED INFECTION RATES, MORTALITY, LENGTH OF STAY AND BACTERIAL RESISTANCE IN INTENSIVE CARE UNITS

24
1 صفحه بررسی روند مقاومت میکروبی در یکی از بیمارستانهای استان یزد 27
10 صفحه بررسی عوامل خطر و علل باکتریال عفونت های بیمارستانی در بیمارستان آموزشی و درمانی ولایت رشت از فروردین 1395 تا پایان اسفند سال 1395 28
1 صفحه بررسی اپیدمیولوژیک عفونت های بیمارستانی گزارش شده بیمارستانهای
دانشگاه علوم پزشکی کردستان در6 ماهه اول سال 95
34
2 صفحه بررسی شیوع و علل صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در کارکنان مرکز
آموزشی درمانی پژوهشی 17 شهریور رشت در یک برهه زماني 10 ساله ( 1395 -1386 )
35
1 صفحه بررسی ارزیابی سیستم تهویه هوا بخش های مرکز قلب مازندران در سال 95 37
2 صفحه اهمیت بررسی شستشوی دست پرسنل درمانی در بخش های ویژه وغیر ویژه جهت کنترل عفونت های بیمارستانی دربیمارستان آیت ا... روحانی بابل در سال 1395 38
1 صفحه موانع عدم رعایت بهداشت دست در بیمارستان از دیدگاه پرسنل درمانی بیمارستان امام حسین (ع) هشترود
40
2 صفحه بررسی تطابق تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در دو بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با دستورالعمل های استاندارد 43
1 صفحه

ENVIRONMENTAL HEALTH IN ASSISTED REPRODUCTIVE LABORATORY

45
1 صفحه ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستان امیرالمونین(ع) گناوه در زمینه حفظ ایمنی بیمار در بیماری های بازپدید و نوپدید با بکارگیری موازین پیشگیری و کنترل عفونت در سال 1395 50
1 صفحه مدیریت ایمنی بیمار 52
1 صفحه بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازی بهداشت دست در 5 موقعیت توصیه شده سازمان بهداشت جهانی دربهارسالهای 1393 الی 1396در پرسنل بیمارستان پاستور نو 54
2 صفحه

PATIENTS EMPOWERMENT IN INFECTION PREVENTION AND HAND HYGIENE

55
1 صفحه بررسی مقاومت انتی بیوتیکی سودوموناس در عفونت ادراری 57
1 صفحه بررسی میزان آلودگی سطوح و تجهیزات بخش های بیمارستان در سال 1395 58
10 صفحه نقش پرتودهی گاما در سترون سازی تجهیزات پزشکی به منظور کنترل عفونت های بیمارستانی 62
1 صفحه عملکرد کنترل عفونت در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه دانشگاه علوم پزشکی جهرم 64
1 صفحه مقاله مروری مفاهیم و کاربردهای سیستم ATP در ارزیابی استریلاسیون ابزار جراحی 66
2 صفحه بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتریایی سالمونلا ‌ جدا شده ازمحتویات و پوسته در تخم‌مرغ‌های صنعتی شهرقم 67
1 صفحه بررسی شیوع و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک آرئوس های(SA) جداشده از بینی پرسنل اتاقهای عمل بیمارستان نکویی شهر قم در سال 1393 69
2 صفحه بررسي الگوي مقاومت دارويي باكتري هاي سودومونا وآسينتو باكترجدا شده از
نمونه های بيماران بستري شده در بيمارستان سيناي تبريز
74
1 صفحه بررسی تاثیر آموزش رعایت موازین کنترل عفونت به کارکنان بر میزان بروز فلبیت مرتبط با کاتتر وریدی محیطی در بیماران قلبی بستری در بخش های CCU بیمارستان قلب دکتر حشمت رشت در سال 1395 75
1 صفحه شیوع نیدل استیک شدن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی قم 76
8 صفحه بررسی سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده آن 78
30 صفحه

شناسایی و انتخاب مواد

آنتی باکتریال

79
1 صفحه بررسی مقایسه ای نگرش و میزان آگاهی پرسنل پرستاری و دانشجویان پرستاری در مورد اصول کنترل عفونت 80
7 صفحه طراحی دستگاه تولید آب مناسب جــهت استفاده در اعمال اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی 82
1 صفحه استانداردهای ایمنی بیمار 86
14 صفحه ارزیابی مدیریت تجهیزات پزشکی با استفاده از استاندارد های سازمان های بین المللی ارزیاب در بیمارستان های منتخب آموزشی اصفهان 87
7 صفحه بررسی فراوانی آسیب های ناشی از نیدل استیک و علل آن در کارکنان بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 88
1 صفحه ایجاد فرهنگ ایمنی سازمانی : راهکاری برای افزایش درک خطر کارکنان 90
2 صفحه کاهش عفونت های بیمارستانی با استفاده از البسه و پک های جراحی یکبار مصرف 91
2 صفحه بررسی وضعیت دفع فاضلاب بیمارستان هاجر شهرکرد 92
1 صفحه استانداردهای اعتباربخشی کنترل عفونت : چالشها و راهکارها 94-1
6 صفحه استانداردهای اعتباربخشی کنترل عفونت : چالشها و راهکارها 94-2
1 صفحه بررسی موارد مواجهه شغلی در پرسنل شاغل در مرکز آموزشی درمانی رازی تبریز سالهای 94 و 95 96
5 صفحه بررسی سطح اگاهی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی تبریز نسبت به مباحث کنترل عفونت 97-1
3 صفحه --- 97-2
9 صفحه پک های مرطوب : مشکلات و راهکارها در استاندارد 98
1 صفحه اهمیت وجود سیستم رهگیری ست های استریل 99
1 صفحه تاثيرمداخله ی آموزشی شستشوي دست بر رعایت بهداشت دست کادر درمان
در راستای حفظ ایمنی بیمار در بیمارستان پیامبر اعظم(ص) کرمان سال 1395
103
1 صفحه ارایه راهکارهایی جهت سهولت انتخاب مواد بسته بندی استریل و تمایز مواد قابل تنفس پزشکی جهت استریلیزاسیون 105
19 صفحه راه حل افزایش اثربخشی پردازشگرهای آندوسکوپ گوارشی 106
3 صفحه بررسي بروز عفونت بیمارستانی و فراوانی میکربها و عوامل خطر در بیمارستانهای
بالای صد تختخواب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1395با استفاده از نرم افزار اینیس
107
1 صفحه

FACTS OF SURGICAL IMPLANTS PROCESS

109
5 صفحه ارزیابی عملکرد دستگاه غیرسوز بی خطرساز پسماند بیمارستان امام خمینی(ره) کنگان در سال 1395 110
2 صفحه فرايند مميزي باليني: بهداشت دست"پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه سال 1395 112
4 صفحه بررسی میزان شیوع اسینتوباکتر با پترن مقاومت انتی بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی یزد (شهدای کارگر) سال 95-1394 113
5 صفحه بررسي شیوع عفونت های بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان بهشتی همدان 114
2 صفحه بررسی میزان رعایت بهداشت دست در پرسنل بیمارستان حجت کوه کمری مرند 6 ماهه دوم 95 116
1 صفحه بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در آسنتوباکترهای و کلبسیلا جدا شده از ترشحات تنفسی بیماران مبتلا به عفونت تنفسی در شش ماهه دوم 1395 مركز پزشكي اموزشي درماني رجايي 117
10 صفحه STERILIZATION PRACTICES AND HOSPITAL INFECTIONS IS THERE A RELATIONSHIP 121
19 صفحه

CONTROVERSIES ON FAST CYCLE STERILIZATION PROTOCOLS

122
1 صفحه --- 123
1 صفحه

AUDITORIUM PRESENTATION
DETERGENTS AND DISINFECTANTS FOR REUSABLE MEDICAL DEVICE PROCESSING – RICHARD BANCROFT, SCIENCE & TECHNICAL DIRECTOR, STERIS CORPORATION

125
19 صفحه

REQUIREMENTS FOR PACKAGING

127
2 صفحه استانداردهای ایزولاسیون در کنترل عفونت های بیمارستانی 128
1 صفحه بررسی چالش های موجود در زمینه ی اصول کار با داروهای سایتوتوکسیک در مراکز درمانی 129
8 صفحه بررسی عملکرد سیستمهای تصفیه فاضلاب بیمارستانهای استان فارس 130
6 صفحه دلایل مرطوب بودن بسته ها پس از استریلیزاسیون با بخار و عواقب آن 131
1 صفحه خلاصه مقاله برای کنگره 132
2 صفحه بررسی تاثیر دو شیوه ضدعفونی پوست با بتادین ده درصد و کلرهگزیدیدن دو درصد در الکل هفتاد درصد بر میزان شمارش میکروبی در اعمال جراحی توراکس و شکم 135
1 صفحه معرفی دستگاه هوشمند شستشوی دست در محیطهای بیمارستانی و دیگر اماکن نیازمند بهداشت مناسب دست 136
1 صفحه مقاومت میکروبی درکشت های انجام شده با روش ESBL وMIC بیماران دارای عفونت بیمارستانی در شش ماه اول 1395 139
1 صفحه اپیدمیولوژی عمومی و نظام مراقبت چهار عفونت بیمارستانی رایج 140
3 صفحه بررسي استواردشيب انتي بيوتيكهاي گروه پنم ها و ونكومايسين در مركز پزشكي اموزشي درماني رجايي در شش ماهه دوم 1395 143
2 صفحه بررسی ‌آلودگی قارچی در بخش‌های مراقبت ‌ویژه بیمارستانی 150
1 صفحه بررسی اپیدمیوژیک و مقاومت آنتی بیوتیکی عفونتهای ادراری در بیماران مبتلا به عفونت بیمارستانی در بیمارستان کامکار قم در سال1395 153
1 صفحه تاثیر آموزش دستورالعمل بومی سازی شده ی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی بر میزان تبعیت تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان در سال 1395 156
1 صفحه بررسی میزان رعایت بهداشت دست دربخشهای NICU و نوزادان 157
1 صفحه OBIECTIVE MONITORING OF HYGIENE AND SANITATION FOR INFECTION CONTROL IN HOSPITALS 158
2 صفحه --- 159
14 صفحه اثر سیستم های تالاب مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی، عمودی و ترکیبی در تصفیه فاضلاب شهری 160
1 صفحه

ACINETOBACTER SPP. AS NOSOCOMIAL PATHOGENS EPIDEMIOLOGY AND RESISTANCE FEATURES

161-1
11 صفحه

ACINETOBACTER SPP. AS NOSOCOMIAL PATHOGENS EPIDEMIOLOGY AND RESISTANCE FEATURES

161-2
24 صفحه

FACILITY GUIDANCE FOR CONTROL OF CARBAPENEM-RESISTANT ENTEROBACTERIACEAE CRE

161-3
15 صفحه

DESINFECTIONANDSTERILIZATIONDEVICES

STATUS QUO IN GERMANY

162-2
13 صفحه بازنگري سيستماتيك مقالات بمنظوربررسي سيستم الكترونيك ، هوشمند و بصري با مكانيزم بيسمي جهت ثبت ،‌رهگيري و پايش داده هاي مرتبط با ابزار پزشكي و ست هاي جراحي در بيمارستان ها و مراكز & C.S.S.D SPD 163
1 صفحه ارائه راهکارهای لازم برای اجرای دستورالعمل کشوری تفکیک فاضلاب در بیمارستانها جهت اتصال به شبکه فاضلاب 164
2 صفحه مطالعه تطبیقی از تئوری بلوم در ارتباط با روش های کنترل عفونت بین دانشجویان و تکنولوژیست های جراحی 165
1 صفحه بررسي وضعيت جداسازي، جمع آوري و نگهداري وانتقال و دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني درمركز آموزشي درماني شهيد مدني كرج درسه ماهه اول سال 96 167
1 صفحه

INTERNATIONAL STANDARDS AND THE DECONTAMINATION PROFESSIONAL
HOW STANDARDS SUPPORT BEST PRACTICE

168
1 صفحه

CONTENT ANALYSIS OF PROCESS OF PREVENTION AND CONTROL OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNITS

169
18 صفحه چرا بهداشت دست مهم است؟ 170
7 صفحه A NEW TREND IN EUROPE
CENTRALIZED ENDOSCOPE DECONTAMINATİON UNITS CEDU
172
9 صفحه DEVELOPMENTS IN STERILIZATION 173
1 صفحه بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در یک بیمارستان دانشگاهی کودکان شهر تهران 177
1 صفحه بررسی میزان رعایت اصول بهداشت دست توسط کارکنان ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی و درمانی از دیدگاه همراهان بیمار در بیمارستان مرکز طبی اطفال در سال 1396 178
7 صفحه کنترل عفونت بیمارستانی با رویکرد پیشگیری در طراحی بیمارستان 179
44 صفحه استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بخش استریل مرکزی با رویکرد کنترل عفونت 180
9 صفحه هشت گام مهم و اساسی درموفقيت رويكرد ضدعفونی کردن 181
1 صفحه مقایسه اثر ضدعفونی کنندگی استریلیوم و بتادین بر بار میکروبی دست اعضای تیم جراحی 182
1 صفحه ارزیابی خطاهای پزشکی با بکارگیری نرم افزار ثبت خطاها در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار در بخش های درمانی یکی از بیمارستان های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تهران سال 1395 184
1 صفحه بکارگیری عملگر OWA بر پایه منطق فازی در ارزیابی بهترین روش نگهداری
و دفع پسماندهای بیمارستانی
186
1 صفحه تعیین نگرش و خودکارامدی پرسنل درمانی (پرستاران) در امر تفکیک صحیح پسماندهای پزشکی در جهت کنترل عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 187
1 صفحه گزارش بکارگیری آنتی بیوتیک استواردشیپ در اقتصاد درمان 190