آخرین اخبار : 

 

محورهای کنگره

محورهای یازدهمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون:29 و 30 آذرماه 1402

 1. ارایه دستاوردها و تجربیات پاندمی کووید 19 ، ظرفیت های”مقررات بین المللی بهداشتیIHR”
 2. (مراقبت بسته ای) در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی” Bundle Prevention Management “
 3. نظام مراقبت سندرومیک و اهمیت آن در واحد های اورژانس بیمارستانی
 4. بهداشت دست(Hand rub/Surgical Hand Preparation) و Compliance measurement وتجهیزات مرتبط
 5. کنترل عفونت ،استریلیزاسیون مرکزی ،تجهیزات پزشکی و بهداشت درنسل چهارم اعتبار بخشی ملی و طرح تحول نظام سلامت
 6. سلامت حرفه ای ، پروفیلاکسی بعد از مواجهه شغلی در کارکنان خدمات سلامت و احتیاطات استاندارد
 7. هماهنگی بین بخشی(حوزه های درمان، بهداشت، پرستاری، غذا ودارو، آموزش)درارتقاء استانداردهای پیشگیری وکنترل عفونت
 8. استانداردها و دست آوردهای جدید مرتبط با مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و احتیاطات مرتبط
 9. استانداردهای ایزولاسیون درکنترل عفونت باتاکید براتاق های ایزوله فشارمنفی وبیماران بانقص سیستم ایمنی
 10. کاربرد ایمن مواد ومحلولهاي ضدعفوني كننده و چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی
 11. ایمنی بیمار، مراجعین و کارکنان و نقش همگرایی استانداردهای ایمنی بیمار
 12. نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و پیشگیری و کنترل عفونتهای ناشی از ارایه خدمات سلامت
 13. مقاومت های ميكروارگانیسمی ودارویی ونقش کمیته استوارد شیپ درکنترل آن با تاکید بر بخشهای ویژه
 14. نقش کنترل عفونت و برون سپاری خدمات مرتبط در اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه های بیمارستانها،چالشها و راهکارها
 15. واکسیناسیون ، استراتژی نوین پیشگیری از مقاومت میکروبی
 16. استانداردهای فضای فیزیکی و کنترل عفونت در واحدهای استریلیزاسیون مرکزی ، اتاق عمل ،رختشویخانه ، آشپزخانه های صنعتی
 17. مدیریت فاضلاب ، سیستمهای تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند و بی خطرسازی پسماندهای عفونی
 18. سیستمهای تهویه وتصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی
 19. پیشگیری وکنترل عفونت درمراکز ارایه خدمات سرپایی، دندانپزشکی وآزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی عفونی
 20. آموزش بهداشت و نقش بیماران و همراهان در کاهش عفونتهای بیمارستانی
 21. وسایل یک بارمصرف پزشکی واستانداردهای فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
 22. رویکردهای نوین در کنترل عفونت با استفاده از فناوری و پردازش اطلاعات