آخرین اخبار : 

 

بیانیه پایانی

بیانیه پایانی ششمین کنگره :
با یاری خداوند متعال ششمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون با حضور بیش از دو هزار نفر از متخصصین، محققین، اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی و بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی کشور با سخنرانی روسا ، معاونین و مدیران کل محترم حوزه های مرتبط وزارت متبوع ، سازمان ملی استاندارد ایران ، سازمان تامین اجتماعی ، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نهادهای ذیربط و همچنین تقدیر از پیشگامان حوزه کنترل عفونت در طول دو روز پربار علمی و اجرایی برگزار گردید:
 
پیشنهادات زیربنایی :
1.    بررسی و تعیین جایگاه کنترل و کاهش عفونتهای اکتسابی ناشی از خدمات درمانی در سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ، طرح تحول نظام سلامت  و اقتصاد مقاومتی
2.    پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با هدف ایجاد ساختار و نظام یکپارچه در بخشهای مختلف نهادها و ارگانها، دستورالعملها و مقررات، بازنگری برنامه ها، ثبت و جمع آوری، پایش و آنالیز اطلاعات و تعیین شاخصهای جدید، آموزش و پژوهش مستمر بر اساس شاخصها در حوزه کنترل عفونت
3.    پیشنهاد تدوین برنامه و شاخص ها در جهت ارتقاء طرح ثبت و ارزیابی جامع عفونتهای بیمارستانی و وضعیت تجهیزات و مواد حوزه کنترل عفونت در بیمارستانهای پایلوت و تدوین روش ممیزی ، مکانیسم تشویق و معرفی بیمارستانهای  برتر
4.     پیشنهاد تعیین یکی از مدیریتهای وزارت بهداشت به عنوان هماهنگ کننده تشکیل کمیته تدوین ضوابط ودستورالعمل های مورد نیاز درخصوص تجهیزات پزشکی ومواد حوزه کنترل عفونت باحضور نمایندگان تمام نهادهای فعال وذیریط وابلاغ والزام اجرای مصوبات
5.     حمایت قوی رؤسای دانشگاهها و مراکز درمانی به صورت شرکت و اداره جلسات و تقویت کمیته های کنترل عفونت بیمارستانها تنها راه تقویت نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی و پیشگیری از مقاومت های چند میکروبی
6.     لزوم تعیین کمیته پیگیری بیانیه پایانی با عضویت نمایندگان نهادهای ذیربط و گزارش پیشرفت کار به مقام محترم وزارت به صلاحدید وزارت متبوع و پرسش و پاسخ در سایت کنگره و وزارت بهداشت
7.     عضویت کارشناسان و مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی در کمیته های کنترل عفونت مراکز بهداشتی درمانی
8.     لزوم اجرای پست سوپروایزر کنترل عفونت در بیمارستانها
9.     بررسی و اجرای راهکارهای تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی کشور
 
پیشنهادات قانونی و برنامه ای : حوزه معاونت درمان :
1.     لزوم بررسی وتجدید نظردرسنجه های استانداردهای اعتباربخشی واحدهای مرتبط دربیمارستانهاازجمله واحدهایCSSD،کنترل عفونت،مهندسی پزشکی، اتاق عمل، بهداشت محیط، لندری ،مدیریت پسماند و فاضلاب و بخش های ویژه و افزایش وزن و اجباری شدن کسب امتیازات محورهای مرتبط با کنترل عفونت به عنوان یکی از محورهای اصلی و الزامی اعتبار بخشی مراکز و آموزش دقیق ارزیابان استانداردهای اعتباربخشی  و تعریف دوره های آموزشی اجباری برای کارکنان واحدهای CSSD
2.     افزایش وزن عملکرد صحیح کمیته های کنترل عفونت مراکر بهداشتی درمانی در سنجه های اعتباربخشی از جمله لزوم آموزش تمامی پرسنل بیمارستان برای کار گروهی کنترل عفونتها
1.     الزام کمیته های کنترل عفونت بیمارستانها به ثبت آمار واطلاعات عفونتهای بیمارستانی ناشی ازاستاندارد نبودن ویاعدم استفاده صحیح ازتجهیزات پزشکی وموادحوزه کنترل عفونت واستریلیزاسیون والزام اجرای دقیق سیستم ثبت عفونتهای بیمارستانی وایجادمکانیسم های تشویقی برای حرکت به سمت واقعی ترشدن آمارها
3.     لزوم ایجاد کمیته آنتی بیوتیک استوارد شیپ به عنوان زیر مجموعه کمیته کنترل عفونت بیمارستانها
4.     اهمیت بررسی وتجدیدنظر دراستانداردهای بیمارستانهای دوستدارایمنی بیمار درزمینه تجهیزات وموادحوزه کنترل عفونت
5.     منظور نمودن تجهیزات حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون در لیست تجهیزات حمایتی طرح تحول نظام سلامت
6.     منظور نمودن بهبود فضای فیزیکی و تاسیسات و تهویه فضاهای مرتبط حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون بویژه CSSD و اتاق عمل در طرحهای حمایتی طرح تحول نظام سلامت
7.     تعیین مسئول و دبیر ثابت کمیته کنترل عفونت بیمارستانها حداقل به مدت دو سال
8.     توجه ویژه به اهمیت کنترل عفونتهای بیمارستانی در اقتصاد سلامت به عنوان اولویت اصلی مدیریت مراکز درمانی و ابزار ارزیابی فناوری سلامت بیمارستانی بعنوان یک ابزار تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
 
حوزه معاونت بهداشت :
2.     بررسی وبازنگری مطالب مرتبط باتجهیزات وموادحوزه کنترل عفونت درکتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی
3.     هماهنگی موثرتر ادارات مرتبط جهت ثبت دقیق تر عفونتهای بیمارستانی و انجام اقدامات کنترلی همراه با مستندات در قبال موارد شناسایی شده وایجادمکانیسم های تشویقی برای حرکت به سمت واقعی ترشدن آمارها
4.     ابلاغ الزام اجرای آئین نامه سیستمهای تهویه به مراکز بهداشتی درمانی وتجدید نظر در دستورالعمل های تجهیزات پزشکی و مواد مرتبط با  سلامت محیط و کار با همکاری دفتر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی وزارت بهداشت
 
حوزه سازمان غذا و دارو (اداره کل نظارت وارزیابی تجهیزات وملزومات پزشکی– اداره کل نظارت وارزیابی دارو ومواد مخدر )
1.     تاکید بر انجام دقیق کنترل کیفی تولیدات و واردات مواد حوزه کنترل عفونت در فازهای زمانی و مستمر خصوصاَ از طریق آزمایشگاه های معتبر رفرانس و دانشگاهی مطابق استانداردهای بین المللی
2.     تجهیز و تکمیل آزمایشگاههای رفرانس به نحوی که امکان تست و ممیزی انطباق با تمام بندهای استانداردهای تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت مانند(EN285برای اتوکلاوهای بیمارستانی)درایران مقدور باشد و نظارت بیشتر بر تجهیزات تولیدی و واراداتی
3.     اجرایی کردن تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت از جمله دستگاههای شوینده و ضدعفونی کننده وبیخطرساز پسماندهای عفونی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و کمک به الزامی نمودن استانداردهای ملی تجهیزات کنترل عفونت و استریلیزاسیون
4.     بررسی و اجرای راهکارهای تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی کشور به کمک نهادهای ذیربط درجهت افزایش نظام مند استفاده از متخصصین تجهیزات پزشکی کشور در مدیریت بهینه تجهیزات پزشکی و افزایش کیفیت تجهیزات تولید داخل
5.      تشکیل کمیته ای مشترک از نمایندگان تمام نهادهای فعال در حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون برای بررسی راهکارهای تقویت تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت در مراکز بهداشتی ودرمانی از جمله تدوین گایدلاینها و دستورالعملهای مورد نیاز وابلاغ والزامی نمودن اجرای آنها از طریق سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وارگانهای ذیربط
6.      بررسی و تجدید نظر در معیارهای مجوز ورود و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی سرمایه ای ، نیمه مصرفی و مصرفی حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون و بهینه سازی روشهای نظارتی
7.     بررسی و تدوین و ابلاغ آئین نامه نگهداشت تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت از جمله پایش و ارزیابی دوره ای بویژه از نظر ایمنی و فنی دستگاههای بیخطرساز پسماند وبررسی عملکرد خدمات پس از فروش شرکتهای تامین کننده و لزوم همکاری واحدهای مهندسی پزشکی ، بهداشت محیط و کنترل عفونت مراکز
8.      تقویت سیاستهای حمایتی ازتولیدکنندگان داخلی درجهت تولیدمحصولات بافناوری پیشرفته ونظارت فنی بیشتر برکیفیت تجهیزات تولیدداخل وهماهنگی باوزارت صنایع ونهادهای مربوطه برای ارائه تسهیلات لازم درراستای تولیدملزومات حوزه کنترل عفونت
 
حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع :
1-    بازنگری دراستانداردهای مرتبط با فضای فیزیکی و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز بخش های استریلیزاسیون توسط دفتر منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی وزارت بهداشت و ابلاغ و الزام اجرای آنها توسط مراکز بهداشتی درمانی وگروههای مشاور و طراح
2-    اقدامات سریع و مؤثر در جهت حمایت از مجریان کنترل عفونت و ارتقاء جایگاه و حقوق و مزایای آنان و اختیارات مربوط پس از آموزشهای کامل به منظور افزایش انگیزه و کارآمدی هرچه بیشتر و بی نقص آنان درکاهش عفونت بیمارستانی، از جمله تغییر عنوان کارشناس کنترل عفونت به سوپروایزرکنترل عفونت وبکارگیری فارغ التحصیلان کاردانی تجهیزات کنترل عفونت دربیمارستانها
3-    بازنگری در حوزه اعتبارات مورد نیاز برای کاهش عفونتهای بیمارستانی ناشی از تجهیزات پزشکی وتأمین بودجه لازم جهت ارتقاء امکانات وتجهیزات پزشکی این حوزه بخصوص جمع آوری سریع اتوکلاوهای گراویتی دربخشهای استریلیزاسیون مرکزی بیمارستانها وضرورت وجوددستگاههای شوینده وضدعفونی کننده بویژه آندوسکوپ شوی اتوماتیک باعنایت به منابع مالی بسیار سنگینی که درحال حاضربرای درمان عفونتها درکشور هزینه می گردد وشعار اولویت پیشگیری بردرمان باهمکاری سازمان مدیریت
4-    درنظرگرفتن ردیف بودجه نشان دار درجهت کنترل عفونتهای بیمارستانی و تقویت تجهیزات این حوزه درلایحه بودجه دولت
5-    تدوین برنامه برای هماهنگی کلیه نهادهای ذیربط حوزه کنترل عفونت و تامین بعضی از منابع مورد نیاز از نهادهای خارج از وزارت بهداشت مانند خیرین حوزه سلامت ، شهرداریها ، سازمان حفاظت از محیط زیست و مشارکت بخش خصوصی
 
حوزه معاونت آموزشی :
1-    تاسیس رشته های مرتبط باکنترل عفونت بیمارستانی ازجمله راه اندازی رشته های کارشناسی تجهیزات کنترل عفونت وکارشناسی ارشدکنترل عفونت ودرج سرفصل های مستقل وگسترده تردربرنامه های آموزشی سطوح مختلف رشته های علوم پزشکی
2-    آموزش در تمام سطوح کارکنان درمانی و پزشکی و همچنین تدوین روشهای آموزشی نوین مرتبط با تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون و اهمیت آنها در اقتصاد سلامت با همکاری اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت  و تمامی ارگانهای مرتبط و به کارگیری سازوکارهای قانونی از قبیل دارا بودن اجباری گواهینامه پایان دوره ها به تفکیک موضوع برای شروع یا ادامه کار در مراکز
3-    آموزش به بیماران و همراهان آنها برای شناسایی موارد عفونت بیمارستانی و ایجاد یک مکانیسم گزارش دهی و نظارتی برای ثبت و پی گیری موارد گزارش شده بیماران و همراهان آنها
 
حوزه معاونت فن آوری و تحقیقات :
1-    تحقیق و آموزش اهمیت کنترل عفونتها و تجهیزات پزشکی در اقتصاد سلامت به مدیران و روساء  مراکز  درمانی
2-    تحکیم ارتباط بین واحدهای تولیدی و واحدهای تحقیقاتی و دانشگاهی به عنوان بازوی تحقیق و توسعه و ضمن حمایت های مادی و معنوی از محققین، ابلاغ موضوع تحقیق بر روی مسائل کنترل عفونت در ابعاد مختلف به عنوان اولویت های تحقیقاتی به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
 
حوزه روابط عمومی :
1-    برنامه ریزی و فعالیت دستگاه های رسانه ای و ارتباط جمعی از جمله صدا و سیما و جراید، با هماهنگی وزارت بهداشت در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بهداشت و کنترل عفونت با تاکید بر بهداشت دست در تمام سطوح مثل اصلاح فرهنگ ملاقات بیماران و به طور کلی کاهش و پیش گیری از انتقال عفونت در تمامی مراکز تجمعی مثل بیمارستانها و مدارس
 
سازمان ملی استاندارد ایران :
1-    تدوین استانداردهای ملی مورد نیاز در زمینه تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون ، نظربه لزوم وجود هماهنگی و تعامل مستمر بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  پیشنهاد می گردد مرکز استاندارد سازی در حوزه معاونت فن آوری و تحقیقات یا هربخش دیگر به منظور احصاءاستانداردهای مورد نیاز، پیشنهاد استاندارد ها، تشکیل و اقدامات مشترک از این مرکزراهبری شود
2-    الزامی نمودن استانداردهای ملی تدوین شده از جمله استانداردهای ملی اندیکاتورهای کنترل کیفی و استاندارد دستگاههای شوینده و ضدعفونی کننده
3-    فراهم آوردن امکانات مورد نیاز برای ممیزی انطباق تجهیزات پزشکی با استانداردهای ملی و افزایش آزمایشگاههای آکرودیته مجهز و تدوین دستورالعملهای الزامی ممیزی انطباق،جهت توجیه اقتصادی برای مشارکت کنندگان درتجهیز آزمایشگاههای مذکور