آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری

اعضاء شورای سیاست گذاری :

 • آقای دکتر علیرضا زالی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وریاست کنگره
 • آقای دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و ریاست کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • آقای دکتر داود یادگاری نیا ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت و رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری و استاد و مدیرگروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر محمدی معاون وزیر و ریاست سازمان غذا ودارو
 • آقای دکتر عرشی مدیر کل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
 • آقای دکتر واعظی مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر جندقی مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر رضا شاهقدمی دبیر علمی کنگره ،عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 • آقای دکتر پیری، مشاور ریاست و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکتر مهدی نوروزی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، نایب رئیس انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره