آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری دهمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 25, 26دیماه 1401

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1401/10/25

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1401/10/25

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:    09/20

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1401/10/12

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1401/10/12

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1401/10/15