آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری دوازدهمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 27, 28 آذرماه 1403

تاریخ آغاز ثبت نام از:  1403/08/01

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1403/09/27

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1403/09/27

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:   1403/07/1

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1402/09/15

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1403/07/1

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1402/09/1