آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام (تا 17 دیماه تمدید شد)

توجه: (ثبت نام تا 16 دیماه تمدید شد) شركت كنندگان در صورت نياز به كسب امتياز بازآموزي ، لازم است ابتدا  شخصاً در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نشانيhttp://ircme.ir و شناسه برنامه147914 مراجعه و در صورت گروه هدف بودن ( در بخش شرایط و نحوه ثبت نام ذکرشده است)، به صورت جداگانه ثبت نام نمايند و هزینه مربوط به آن سامانه را بصورت آنلاین واریز ، سپس ثبت نام خود را تایید کنند و از طریق دبیر خانه از ثبت نام خود مطمئن شوند . برای افرادی که یا گروه هدف نمیباشند با نیاز به بازآموزی ندارند ثبت نام در سایت www.sterileonline.ir   جهت صدورکارت و  گواهی حضور ، واریز وجه در این سایت الزامی است که  پس از تکمیل ثبت نام  و انتخاب دکمه آفلاین کد پیگیری واریز بانکی (بانک ملی به شماره حساب 0108344538001 مبلغ 60 هزار تومان بنام خورشید تجهیز) خود را در قسمت آفلاین نوشته و ثبت نام خود را تایید مینمایند .

کسانی که متقاضی دریافت امتیاز باز آموزی می باشند فقط و فقط هزینه مربوط به سامانه آموزش مداوم را  واریز خواهند نمود  و ملزم به پرداخت دو هزینه نخواهند بود در هر دو صورت حتما با دبیرخانه ستاد اجرایی تماس و از ثبت نام قطعی خود اطمینان حاصل نمایید.تلفن تماس 3-77653705-021

 

 

جهت ثبت نام( فرم  ثبت نام را دانلود، تکمیل و پس از مطالعه کامل فکس نمایید)