آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

افرادی که در سامانه آموزش مداوم فقط ثبت نام کرده اند، وجه 100/000 تومان جهت صدور کارت و حضور به حساب خورشید تجهیز واریز و رسید آنرا فکس کنند و تاییدواز طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

شماره واریز ( 6037997599609865) بانک ملی- بنام خورشید تجهیز)

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)