آخرین اخبار : 

 

شعار و اهداف کنگره

شعارکنگره:

شعارکنگره:   عزم ملی جهت شکل گیری نظام یکپارچه پیشگیری وکنترل عفونت در راستای چشم انداز 1404

اهداف کنگره: کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت/خدمات سلامت وارتقاء سطح سلامت جامعه با ارایه جدیدترین دستآوردهای پژوهشی و علمی و یکپارچه سازی و هماهنگی دستگاهها ونهادهای فعال درحوزه  پیشگیری وکنترل عفونت