آخرین اخبار : 

 

شعار و اهداف کنگره

شعار کنگره : 

عزم ملی جهت شکل گیری نظام یکپارچه پیشگیری وکنترل عفونت وهمسویی اجزاء سیستم باارتقاء فرآیندها و بهبود کیفیت تجهیزات وموادحوزه کنترل عفونت درجهت افزایش ایمنی بیماران وکارکنان با اولویت بخشهای پرخطر

هدف کنگره : 

یکپارچه سازی و هماهنگی بین کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعال در حوزه  پیشگیری و کنترل عفونت به منظور کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت/خدمات سلامت