آخرین اخبار : 

 

شعار و اهداف کنگره

شعار کنگره : 

عزم ملی برای شکل گیری نظام یکپارچه رصد، پیشگیری وکنترل عفونت در راستای چشم انداز 1404

اهداف کنگره : 

1- کاهش عفونتهای ناشی از مراقبت و خدمات سلامت

2- ارتقاء سطح سلامت جامعه با ارایه جدیدترین دستآوردهای پژوهشی و علمی

3- یکپارچه سازی و هماهنگی دستگاهها ونهادهای فعال درحوزه  پیشگیری وکنترل عفونت