آخرین اخبار : 

 

شرایط و نحوه ثبت نام

 (تاریخ ثبت نام به اتمام رسید) 

افرادی که در سامانه آموزش مداوم فقط ثبت نام کرده اند، وجه 100/000 تومان جهت صدور کارت و حضور به حساب خورشید تجهیز واریز و رسید آنرا فکس کنند و تاییدواز طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

شماره واریز ( 6037997599609865) بانک ملی- بنام خورشید تجهیز)

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

آخرین مهلت ثبت نام   1402/09/22

لیست رشته هایی که مشمول امتیاز باز آموزی می شوند در سامانه آموزش مداوم 29و30آذرماه1402 به شرح ذیل می باشد. 

مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10                      2600000 ریال
مهندسی بهداشت محیط | دکترا 10                           2600000
مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10                 2000000
مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10             2000000
مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10     2000000
مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10         2000000
بهداشت حرفه اي | کاردانی 10                                2000000
بهداشت محيط | کاردانی 10                                    2000000
پرستاري | کاردانی 10                                            2000000
]1013[ اتاق عمل | کاردانی 10                                 2000000
]14103[ اتاق عمل | کارشناسی ارشد 10                  2000000
]1920[ پرستاری* | دکترا 10                                    2000000
]1410[ پرستاری* | کارشناسی ارشد 10                   2000000
]1110[ پرستاری* | کارشناسی 10                           2000000
]1130[ اتاق عمل | کارشناسی 10                            2000000
]1510[ پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 10            2000000
]1123[ مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10           2000000
]1141[ مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10     2000000
]1476[ مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10         2000000
]1443[ مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10            2000000
]2031[ بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 10 2600000
]20315[ عفوني بالغين | فوق تخصص 10                        2600000
]1712[ بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 10          2600000
]1726[ طب اورژانس* | تخصص 7                                  2600000
]1860[ داروسازی بالینی | دکترا 7                                 2600000
]1512[ داروسازی | دکترای حرفه ای 7                           2600000
]1511[ دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 7                        2600000
]1611[ علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 7                2600000
]14131[ علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 7             2000000
]1131[ علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 7                       2000000
]1120[ مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 7    2000000
]1441[ مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 7 2000000
]1961[ سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 7                           2600000
]1957[ سياست گذاري سلامت | دکترا 7                              2600000
]1926[ مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 7                  2600000
]1115[ مامایی* | کارشناسی 5                                         2000000
]1419[ مامایی* | کارشناسی ارشد 5                                 2000000