آخرین اخبار : 

 

شرایط و نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام :  (تاریخ ثبت نام از 1 آبانماه 1402)

ثبت نام به دو روش زیر انجام پذیر است.

1- ثبت نام در پایگاه اینترنتی. ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.sterileonline.com  مراجعه و با انتخاب گزینه عضویت و ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نموده، واریز بانکی مبلغ 250/000 تومان (وجه ثبت نام از طریق شماره کارت 6037997599609865 ویا شماره حساب 0108344538001  و شماره شبا ir7601700000001083445538001 بانک ملی بنام شرکت خورشید تجهیز ) انجام و رسید واریز خود را در انتهای همان صفحه بارگزاری نمایید و ثبت نام خود را تایید کنید .

تایید ثبت نام حتما از دبیرخانه به شماره 77653701-3  گرفته شود.

 

2- دریافت فرم ثبت نام از همین سایت، تکمیل و واریز وجه ثبت نام طبق بند 2 و   ارسال فیش بانکی و فرم ثبت نام به فکس دبیرخانه به شماره 021- 77653700 ویا ایمیل به آدرس info@sterileonline.com  و دریافت تاییدیه تلفنی  از دبیرخانه. شماره دبیرخانه(3-02177653701 )

 

در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir ( در این کنگره بالاترین سطح امتیاز درنظر گرفته شده) مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام و واریز نمایند.( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به حضور دو روز در کنگره می باشد).

  حتما از طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

آخرین مهلت ثبت نام   1402/09/15

لیست رشته هایی که مشمول امتیاز باز آموزی می شوند در سامانه آموزش مداوم 24 و25دیماه1401 به شرح ذیل می باشد. 

مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10امتیاز 460000 ریال
]11345 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10 امتیاز 460000
]14175 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
]1437 ]مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
]1017 ]بهداشت حرفه اي | کاردانی 10امتیاز 460000
]1014 ]بهداشت محيط | کاردانی 10امتیاز 460000
460000 امتیاز 10 کاردانی | پرستاري
]14103 ]اتاق عمل | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
]1149 ]تكنولوژي اتاق عمل | کارشناسی 10امتیاز  460000
]1130 ]اتاق عمل | کارشناسی 10امتیاز 460000
]1013 ]اتاق عمل | کاردانی 10امتیاز 460000
460000 10امتیاز دکترا* | پرستاری[ 1920[
]1410 ]پرستاری* | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
460000 10امتیاز کارشناسی* | پرستاری[ 1110[
]1510 ]پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 10امتیاز 460000
]1618 ]پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 10امتیاز 460000
]1476 ]مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
]1443 ]مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10امتیاز 460000
]1123 ]مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10امتیاز 460000
]1141 ]مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10امتیاز 460000
]20315 ]عفوني بالغين | فوق تخصص 10امتیاز 680000
]2031 ]بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 10امتیاز 680000
]1712 ]بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 10امتیاز 680000
]1511 ]دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 7 امتیاز 680000
]14128 ]دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد 7امتیاز 460000
]1611 ]علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 7امتیاز 680000
]1131 ]علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 7 امتیاز 460000
]14131 ]علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 7امتیاز 460000
]1444 ]ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 7امتیاز 460000
]1933 ]ویروس شناسی | دکترا 7 امتیاز 680000
460000 7 کارشناسی* | مامایی[ 1115[
]1419 ]مامایی* | کارشناسی ارشد 7 460000
460000 7امتیاز کاردانی | مامايي[ 1019[
]1961 ]سالمت در باليا و فوريت ها | دکترا 7امتیاز 680000
]1957 ]سياست گذاري سالمت | دکترا 7 امتیاز 680000
]1926 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 7امتیاز 680000
]1441 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 7 امتیاز 460000
]1120 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 7 امتیاز 460000
]1512 ]داروسازی | دکترای حرفه ای 5 امتیاز 680000
]1860 ]داروسازی بالینی | دکترا 5 امتیاز 680000
]1438 ]ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 5امتیاز 460000
]1418 ]اپيدميولوژي | کارشناسی ارشد 5 امتیاز 460000
680000 5 امتیاز دکترا | اپیدمیولوژی[ 1938[
]1422 ]اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 5امتیاز 460000
]1947 ]اقتصاد سالمت | دکترا 5 امتیاز 680000