آخرین اخبار : 

 

محورهای کنگره

محورهای هفتمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون:
محورهای كنگره :

1. آشنایی با” مقررات بین المللی بهداشتیIHR” والزام تبعیت ازآن درپیشگیری ازبیماریهای مستعد ایجاد اپیدمی
2. تبیین،حفظ وارتقاء استانداردها وراهبردهای علمی واجرائی مرتبط با مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت واستریلیزاسیون و موازین پیشگیری و کنترل عفونت

3. استانداردهای ایزولاسیون در کنترل عفونت های بیمارستانی

4. نگرش جدید بر چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی در حوزه کنترل عفونت

5. تبیین، حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار  و کارکنان با بکارگیری موازین  پیشگیری و کنترل عفونت

6. نقش استانداردهای ایمنی بیمار در  پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

7. نقش تجهیزات پزشكی و مواد حوزه پیشگیری و كنترل عفونت در طرح تحول نظام سلامت

8. نقش تجهیزات پزشكی وموادحوزه پیشگیری و کنترل عفونت دراعتباربخشی بیمارستانها

9. اهمیت نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در کنترل عفونت و چگونگی اقدامات کنترلی
10. عرضه روش های اجرایی جدید در زمینه کاربرد ایمن موادومحلولهای ضدعفونی كننده
11.  معرفی دست آوردهای جدیددر زمینه مواد وتجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت
12. راهکارهای علمی و اجرایی در کاهش ایجاد مقاومت میكروبی
13. نقش بهداشت محیط دركنترل عفونتهای بیمارستانی
14. نقش حفظ و ارتقاء روش های اجرایی واحد استریلیزاسیون مرکزی در تقویت حوزه پیشگیری و کنترل عفونت
15. مدیریت فاضلاب وسیستمهای تصفیه فاضلاب در بیمارستان های بزرگ و کوچک
16. تبیین راهکارهای موثر در تفکیک مطلوب پسماندها از مبدا و روشهای بیخطرسازی پسماندهای عفونی
17. چالش ها و راهکارهای موثر در ارتقاء مصرف یک بار وسایل یک بار مصرف پزشکی
18. سیستمهای تصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی و نقش آنها درکنترل عفونت
19. استانداردهای کنترل عفونت واستریلیزاسیون در دندانپزشکی و آزمایشگاههای تشخیص طبی وتحقیقاتی عفونی
20- نقش توانمند سازی و جلب مشارکت  بیماران در ارتقاء موازین پیشگیری و كنترل عفونت
21 – استانداردهای کنترل عفونت و استریلیزاسیون در صنایع غذایی و مصارف و اماکن عمومی