آخرین اخبار : 

 

محورهای کنگره

محورهای هشتمین كنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون:
محورهای كنگره 

 1. ”مقررات بین المللی بهداشتی IHR”، کنترل بیماری های مستعد بروز اپیدمی و دستورالعمل های جدید
 2. هماهنگی بین بخشی (درمان و بهداشت/ محیطی و ستادی) در ارتقاء استانداردهای پیشگیری وکنترل عفونت
 3. استانداردها و دست آوردها ومحصولات نوین مرتبط با مواد و تجهیزات پزشکی حوزه کنترل عفونت
 4. استانداردهای ایزولاسیون در کنترل عفونت با تاکید بر فضای فیزیکی اتاق های ایزوله فشار منفی
 5. کاربرد ایمن مواد و محلولهاي ضدعفوني كننده و چالشهای بالینی مواد و تجهیزات مصرفی
 6. ایمنی بیمار، مراجعین، کارکنان و نقش همگرایی استانداردهای ایمنی بیمار
 7. نقش تجهیزات پزشكي و مواد حوزه کنترل عفونت در اعتبار بخشی بیمارستانها و طرح تحول نظام سلامت
 8. نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی و اقدامات کنترلی
 9. کمیته استوارد شیپ و مقاومت های ميكروبي و دارویی
 10. استانداردها و راهکارهای توسعه در بخش های استریلیزاسیون مرکزی، رختشویخانه و آشپزخانه های صنعتی
 11. مدیریت سیستمهای تصفیه فاضلاب و بی خطرسازی پسماندهای عفونی
 12. وسایل یک بار مصرف پزشکی و استانداردهای فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی
 13. سیستمهای تهویه و تصفیه و ضدعفونی هوا و تولید و توزیع گازهای طبی
 14. کنترل عفونت و استریلیزاسیون در دندانپزشکی، آزمایشگاههای تشخیص طبی و تحقیقاتی عفونی
 15. آموزش بهداشت و توانمند سازی و جلب مشارکت بیماران و مراقبین با تاکید بر بهداشت دست
 16. مدیریت کنترل عفونت و استریلیزاسیون بر پایه اقتصاد بهداشت و سیاستگذاری سلامت
 17. رویکردهای نوین در کنترل عفونت با استفاده از فناوری و پردازش اطلاعات
 18. نقش و جایگاه آزمایشگاهها در تضمین کیفیت محصولات ضدعفونی کننده