آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:
آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشكی ایران
آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره
آقای فریدون محمودی مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
آقای مهندس محمد هاشمی رئیس روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دارو