آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

  • آقای مهندس مهرداد اسمعیلی مدیر روابط بین الملل کنگره
  • آقای دکتر پیری مشاور ریاست و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای رسولی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
  • آقای طباطبایی معاون رسانه و مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور
  • خانم مهندس مرضیه طباطبایی معاون مدیریت اجرایی و ریاست دبیرخانه کنگره
  • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
  • آقای مهندس عابدینی رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
  • خانم کریمی ، مشاور ریاست و مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • آقای محمدرضا نوروزشاد مدیر امور مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور