آخرین اخبار : 

 

فرم ثبت نام

ثبت نام به اتمام رسید.

از فرم ثبت نام ذیل بر روی کامپیوتر خود save as  گرفته و سپس پرینت نمایید.و پس از تکمیل آنرا به ستاد اجرایی فکس کنید.

توجه داشته باشید در صورت نیاز به امتیاز باز آموزی حتما ابتدا شخصاً در سامانه آموزش مداوم  (www.ircme.ir)   ثبت نام و واریز آنلاین نمایید و سپس اقدام به ثبت نام در این سایت بدون واریز نموده و فقط کد پیگیری که از سایت سامانه آموزش مداوم دریافت نموده اید را بر روی همین فرم ثبت نام یادداشت  و فکس کنید و نیاز به واریز مجدد نمی باشد.