آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری یازدهمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 28, 29آذر ماه 1402

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1402/09/28

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1402/09/28

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:   1402/07/1

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1402/09/1

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1402/07/1

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1402/09/1