آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری هشتمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 21و 22مرداد ماه سال1397

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1397/5/21

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1397/5/21

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:       1397/3/20

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1397/4/20

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1397/4/20

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1397/5/10