آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری هفتمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 30 و 31 مرداد ماه سال1396

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1395/6/7

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1396/5/30

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:       1396/3/30

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1396/4/30

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1396/4/30

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1396/5/15