آخرین اخبار : 

 

تقویم کنگره

 

تاریخ برگزاری هشتمین کنگره  استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت : 24 , 25 دیماه 1398 

تاریخ شروع دریافت کارت همایش :     1398/10/24

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1398/10/24

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:       1398/8/10

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1398/10/5

تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:          1398/10/5

تاریخ پایان دریافت اصل مقاله:            1398/10/10