آخرین اخبار : 

 

نامه های وزارت خانه ها درباره کنگره

 

1- نامه معاون اجرایی محترم معاونت درمان آقای دکتر شهرامی
 
2- نامه رئیس محترم مرکز بیماریهای واگیر آقای دکتر گویا
 
3- نامه مدیر کل محترم درمان مستقیم آقای دکتر درخشان
 
4- نامه ریئس محترم مرکز سلامت محیط و کار آقای دکتر  صادق نیت