آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری و اجرایی

اعضاء شورای سیاست گذاری :
1-

 • آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره
 • آقای دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و ریاست سازمان غذا ودارو
 • آقای دکتر حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای میرزابیگی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر گویا مدیر کل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
 • آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقای دکتر داود یادگاری نیا ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس رضا شاهقدمی دبیر علمی کنگره
 • آقای دکتر مهدی نوروزی دبیر علوم پایه کنگره و نایب رئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
 • آقای دکتر حمیدرضا پازکی طرودی رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت

اعضاء كميته

آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبائی مدیر اجرائی کنگره