آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری

اعضاء شورای سیاست گذاری :

 • آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره
 • آقای دکتر شانه ساز معاون وزیر و ریاست سازمان غذا ودارو
 • آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • خانم دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و عضوکمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • آقای دکتر گویا مدیر کل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
 • آقای دکتر داود یادگاری نیا ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت و رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری و استاد و مدیرگروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • آقای دکتر گل پیرا مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر رضا شاهقدمی دبیر علمی کنگره ،عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 • آقای دکتر سیداحمد احمدی تیمورلویی، مشاور ریاست ومدیر روابط عمومی وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر مهدی نوروزی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، نایب رئیس انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره