آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری و اجرایی

اعضاء شورای سیاست گذاری :
1-    آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره
2-    آقای دکتر رسول دیناروند معاون محترم وزیر و ریاست سازمان غذا ودارو
3-    آقای دکتر حاجی آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
4-    آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
5-    آقای دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
6-    آقای دکتر گویا مدیر کل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
7-    آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
8-    آقای دکتر عبدالرضا استقامتی ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
9-    آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
10-  آقای مهندس رضا شاهقدمی دبیر علمی کنگره
11-  آقای دکتر مهدی نوروزی دبیر علوم پایه کنگره
12-  آقای دکتر حمیدرضا پازکی طرودی رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
13-  آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره

14- آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبائی مدیر اجرائی کنگره