آخرین اخبار : 

 

توضیحات و راهنمای ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات :

-تمام مراحل دريافت، ثبت، داوري و پيگيري آخرين وضعيت مقالات ارسالي از طريق پايگاه كنگره انجام مي شود.

-لازم است درسامانه به روش توضیح داده شده در همان قسمت،  ثبت نام صورت پذيرد.

-خلاصه مقالات محدودیت کلمات نداشته و هرچه کاملتر باشد بهتراست.تاكيد مي شود خلاصه مقالات شامل مقدمه و هدف، روش پژوهش، نتايج و بحث باشد و از به كار بردن جملاتي مانند نتايج در كنگره ارائه خواهد شد خودداري گردد.

-درج خلاصه مقالات به زبان فارسي الزامي و به زبان انگلیسی اختیاری است.

-از ارسال مقالاتي كه قبلاً به هر دوشكل ارائه و منتشر شده خودداري شود.

-پس از داوري مقالات، در صورت پذيرش  نحوه ارائه ( شفاهي يا پوستر) از طريق پست الكترونيكیتان به شما اطلاع داده میشود.

مسئوليت مطالب از نظر علمي بر عهده نگارنده (گان) مقاله است

آخرين مهلت ارسال مقالات :   19/09/1402