آخرین اخبار : 

 

توضیحات و راهنمای ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات :

تمام مراحل دریافت، ثبت، داوری و پیگیری آخرین وضعیت مقالات ارسالی از طریق پایگاه كنگره انجام می شود.
پیش از ارسال مقاله، لازم است به عنوان یك كاربر در پایگاه كنگره ثبت نام صورت پذیرد.

خلاصه مقالات محدودیت کلمات نداشته و هرچه کاملتر باشد بهتراست.
تاكید می شود خلاصه مقالات شامل مقدمه و هدف، روش پژوهش، نتایج و بحث باشد و از به كار بردن جملاتی مانند نتایج در كنگره ارائه خواهد شد خودداری گردد.
درج خلاصه مقالات به زبان فارسی الزامی و به زبان انگلیسی اختیاری است.
از ارسال مقالاتی كه قبلاً به هر دوشكل ارائه و منتشر شده خودداری شود.
پس از داوری مقالات، پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه ارائه ( شفاهی یا پوستر) از طریق پست الكترونیك و یا درج در صفحه شخصی كاربر اعلام خواهد شد.
ارائه مقالات در كنگره می تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی باشد.
مسئولیت مطالب از نظر علمی بر عهده نگارنده (گان) مقاله است.( درج نام ارئه دهندگان مقاله ( تا 4 نفر)وبه همراه کد ملی آنان الزامی است)
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :   20/04/1397